Aktuálne informácie k dani z nehnuteľností

Kedy podať priznanie k dani z nehnuteľností?

Najneskôr do 31. januára 2021 je potrebné podať priznanie k dani z nehnuteľností (DzN) a to v prípade, ak ste ešte priznanie k dani z nehnuteľností nepodávali a v roku 2020 ste nehnuteľnosť

  • kúpili
  • predali
  • stali ste sa nájomcom
  • nehnuteľnosť ste nadobudli iným spôsobom.

Priznanie k DzN je typom miestnej dane, to znamená, že ho musí občan podať na úrade v obci, v ktorej sa nadobudnutá či predaná nehnuteľnosť nachádza.

Pre podanie priznania k dani je kľúčový dátum zapísania v katastri. Za zmenu vlastníctva nehnuteľnosti v roku 2020 sa považuje zapísanie v katastri nehnuteľností k 1.1.2021. Zmena sa týka nadobudnutia nehnuteľnosti, ale aj jej predaja.

Priznanie k DzN môže mať aj formu oznámenia zmeny v daňovej povinnosti (tzv. čiastkové priznanie). Daňovník je povinný podať ho tiež najneskôr do 31.1.2021 a to v prípade, ak

  • daňovník nadobudne ďalšiu nehnuteľnosť kúpou alebo nájomnou zmluvou
  • pri zmene výmery alebo stavu pozemku
  • zmena účelu využitia nehnuteľnosti
  • daňovník predá nehnuteľnosť či ukončí nájomnú zmluvu, daňová povinnosť mu tým zaniká (daňová povinnosť pre rok 2020 zaniká k dátumu 31.12.2020)

Nezabudnite! Priznanie k dani alebo oznámenie zmien je daňovník povinný nahlásiť obci, v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza najneskôr 31.1.2021!

Pozn.: Z dôvodu aktuálnych opatrení COVID-19 Vás prosíme, aby ste vyplnené priznania vhadzovali do schránky pri vchode na OcÚ, prípadne ich scany môžete zaslať e-mailom na adresu: podatelna@zlatabana.sk. Za pochopenie ďakujeme.


Tlačivá na stiahnutie (nezabudnite na podanie do 31.1.2021):

Priznanie k DzN – editovateľné .pdf
Čestné prehlásenie k úľave 2021 – editovateľné – docx
Žiadosť o odhlásenie psa z evidencie 2021 – editovateľné – docx