Oznam o vykonaní preventívnych protipožiarnych kontrol

Oznamujeme verejnosti, že v mesiaci november sa budú v našej obci v zmysle § 23 a § 24 Zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a vyhlášky č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii vykonávať

preventívne protipožiarne kontroly,

a to v objektoch rodinných domoch okrem bytov, a v iných stavbách vo vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb.

Kontroly budú vykonávané prostredníctvom Preventivára požiarnej ochrany obce a členov kontrolnej skupiny písomne poverených starostom obce.

Žiadame všetkých občanov, aby umožnili kontrolnej skupine vykonanie preventívnych protipožiarnych kontrol, sami boli pri prehliadke nápomocní a rešpektovali požiadavky členov kontrolnej skupiny. 

Účelom preventívnych požiarnych kontrol je preverovanie dodržiavania povinností ustanovených zákonom o ochrane pred požiarmi a následných vyhlášok.

 

starosta obce