Obec Zlatá Baňa 

22. 07. 2017 |
Meniny má Magdaléna
Úvod > Pre obyvateľov obce > Ako vybaviť > Ako vybaviť - Občiansky preukaz

Ako vybaviť - Občiansky preukaz

Občiansky preukaz

         Občiansky preukaz je osobný doklad totožnosti. Každý občan Slovenskej republiky nad 15 rokov s trvalým pobytom na Slovensku, je povinný mať občiansky preukaz. Občianskym preukazom občan Slovenskej republiky preukazuje svoju totožnosť, štátne občianstvo Slovenskej republiky a ďalšie údaje zapísané v občianskom preukaze. Vzhľadom k tomu, že každý občan Slovenskej republiky starší ako 15 rokov s trvalým pobytom na území Slovenska je povinný mať občiansky preukaz, je potrebné si o tento doklad zažiadať.
O vydanie občianskeho preukazu môžem požiadať na útvare Policajného zboru príslušnom podľa môjho miesta trvalého pobytu. Občiansky preukaz má platnosť 10 rokov, iba občania starší ako 60 rokov dostávajú občiansky preukaz s neobmedzenou dobou platnosti.
  • V prípade, že žiadam o prvý občiansky preukaz, musím dosiahnuť vek 15 rokov,

podstúpiť nasnímanie podoby tváre a podpisu a predložiť:
1. žiadosť o vydanie občianskeho preukazu na úradnom tlačive
2. rodný list
3. potvrdenie o hlásení trvalého pobytu vydané príslušným orgánom; potvrdenie sa nevyžaduje, ak tento príslušný orgán zaznamenal priamym vstupom do registra obyvateľov Slovenskej republiky údaje o aktuálnom trvalom pobyte občana
4. ďalšie doklady osvedčujúce skutočnosti, ktoré sa uvádzajú v občianskom preukaze.
  • Pri žiadosti o nový občiansky preukaz musím podstúpiť nasnímanie podoby tváre a podpisu a predložiť:

- žiadosť o vydanie občianskeho preukazu na úradnom tlačive,

- doterajší občiansky preukaz, alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak mi bolo vydané; ak nemôžem predložiť svoj doterajší občiansky preukaz, som povinný predložiť doklad preukazujúci moje rodné číslo.

  • Vydanie prvého občianskeho preukazu je bezplatné. Nový občiansky preukaz sa vydá
držiteľovi bezplatne
- po zmene názvu obce, ulice alebo jej číslovania,
- po zmene rodného čísla,
- po zistení chyby zapríčinenej výrobcom občianskeho preukazu alebo príslušným úradom,
- po skončení doby platnosti občianskeho preukazu, alebo ak požiada o vydanie nového občianskeho preukazu pred skončením doby platnosti; o vydanie občianskeho preukazu možno požiadať najskôr 180 dní pred skončením doby platnosti občianskeho preukazu,
- ak ide o osobu, ktorá požiada o nasnímanie podoby tváre,
- ak sa jeho občianskeho preukazu násilím zmocnila iná osoba a táto skutočnosť bola ohlásená príslušnému útvaru Policajného zboru,
- po pozbavení spôsobilosti na právne úkony alebo po zrušení pozbavenia spôsobilosti na právne úkony,
- po obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo po zrušení obmedzenia spôsobilosti na právne úkony alebo
- po uložení trestu zákazu pobytu,
- ak nastala niektorá zo skutočností uvedených v predchádzajúcich bodoch a občan požiadal o uvedenie nových údajov do časti osobitné záznamy (pozri hore) alebo o zmenu alebo zrušenie záznamu niektorého z týchto údajov.
          Podanie žiadosti o vydanie nového občianskeho preukazu z vyššie uvedených dôvodov je oslobodené od správneho poplatku.
Neplatí sa ani za vydanie nového občianskeho preukazu z úradnej moci.
 
V ostatných prípadoch sa za vydanie občianskeho preukazu vyberá správny poplatok:
- vydanie občianskeho preukazu: 4,50 €
- vydanie občianskeho preukazu za stratený, odcudzený, zničený alebo poškodený: 16,50 €
- vydanie občianskeho preukazu za stratený, zničený, odcudzený alebo poškodený opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch: 33 €.
 
Od uvedených poplatkov je oslobodené podanie žiadosti:
- o vydanie prvého občianskeho preukazu a nového občianskeho preukazu,
- o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za stratený alebo odcudzený občiansky preukaz u občanov starších ako 60 rokov veku alebo u držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím,
- o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za stratený alebo odcudzený občiansky preukaz, opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch u občanov starších ako 60 rokov veku alebo u držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.
          Po uplynutí platnosti občianskeho preukazu som povinný požiadať o vydanie nového do 15 dní.V prípade krádeže dokladov musím ohlásiť túto skutočnosť na najbližšom oddelení Policajného zboru.

Reklama

 

Aj Vasa reklama moze byt tu !

--------------------------------

 

--------------------------------------

 

 

 

 title rozhlas obecny

Tu nájdete hlásenia nášho rozhlasu, ktoré ste si naživo nestihli vypočuť 

Zmeškané hlásenia MR