Obec Zlatá Baňa 

21. 01. 2020 |
Meniny má Vincent
Úvod > Pre obyvateľov obce > Ako vybaviť > Ako vybaviť - Občiansky preukaz

Ako vybaviť - Občiansky preukaz

Občiansky preukaz

         Občiansky preukaz je osobný doklad totožnosti. Každý občan Slovenskej republiky nad 15 rokov s trvalým pobytom na Slovensku, je povinný mať občiansky preukaz. Občianskym preukazom občan Slovenskej republiky preukazuje svoju totožnosť, štátne občianstvo Slovenskej republiky a ďalšie údaje zapísané v občianskom preukaze. Vzhľadom k tomu, že každý občan Slovenskej republiky starší ako 15 rokov s trvalým pobytom na území Slovenska je povinný mať občiansky preukaz, je potrebné si o tento doklad zažiadať.
O vydanie občianskeho preukazu môžem požiadať na útvare Policajného zboru príslušnom podľa môjho miesta trvalého pobytu. Občiansky preukaz má platnosť 10 rokov, iba občania starší ako 60 rokov dostávajú občiansky preukaz s neobmedzenou dobou platnosti.
  • V prípade, že žiadam o prvý občiansky preukaz, musím dosiahnuť vek 15 rokov,

podstúpiť nasnímanie podoby tváre a podpisu a predložiť:
1. žiadosť o vydanie občianskeho preukazu na úradnom tlačive
2. rodný list
3. potvrdenie o hlásení trvalého pobytu vydané príslušným orgánom; potvrdenie sa nevyžaduje, ak tento príslušný orgán zaznamenal priamym vstupom do registra obyvateľov Slovenskej republiky údaje o aktuálnom trvalom pobyte občana
4. ďalšie doklady osvedčujúce skutočnosti, ktoré sa uvádzajú v občianskom preukaze.
  • Pri žiadosti o nový občiansky preukaz musím podstúpiť nasnímanie podoby tváre a podpisu a predložiť:

- žiadosť o vydanie občianskeho preukazu na úradnom tlačive,

- doterajší občiansky preukaz, alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak mi bolo vydané; ak nemôžem predložiť svoj doterajší občiansky preukaz, som povinný predložiť doklad preukazujúci moje rodné číslo.

  • Vydanie prvého občianskeho preukazu je bezplatné. Nový občiansky preukaz sa vydá
držiteľovi bezplatne
- po zmene názvu obce, ulice alebo jej číslovania,
- po zmene rodného čísla,
- po zistení chyby zapríčinenej výrobcom občianskeho preukazu alebo príslušným úradom,
- po skončení doby platnosti občianskeho preukazu, alebo ak požiada o vydanie nového občianskeho preukazu pred skončením doby platnosti; o vydanie občianskeho preukazu možno požiadať najskôr 180 dní pred skončením doby platnosti občianskeho preukazu,
- ak ide o osobu, ktorá požiada o nasnímanie podoby tváre,
- ak sa jeho občianskeho preukazu násilím zmocnila iná osoba a táto skutočnosť bola ohlásená príslušnému útvaru Policajného zboru,
- po pozbavení spôsobilosti na právne úkony alebo po zrušení pozbavenia spôsobilosti na právne úkony,
- po obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo po zrušení obmedzenia spôsobilosti na právne úkony alebo
- po uložení trestu zákazu pobytu,
- ak nastala niektorá zo skutočností uvedených v predchádzajúcich bodoch a občan požiadal o uvedenie nových údajov do časti osobitné záznamy (pozri hore) alebo o zmenu alebo zrušenie záznamu niektorého z týchto údajov.
          Podanie žiadosti o vydanie nového občianskeho preukazu z vyššie uvedených dôvodov je oslobodené od správneho poplatku.
Neplatí sa ani za vydanie nového občianskeho preukazu z úradnej moci.
 
V ostatných prípadoch sa za vydanie občianskeho preukazu vyberá správny poplatok:
- vydanie občianskeho preukazu: 4,50 €
- vydanie občianskeho preukazu za stratený, odcudzený, zničený alebo poškodený: 16,50 €
- vydanie občianskeho preukazu za stratený, zničený, odcudzený alebo poškodený opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch: 33 €.
 
Od uvedených poplatkov je oslobodené podanie žiadosti:
- o vydanie prvého občianskeho preukazu a nového občianskeho preukazu,
- o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za stratený alebo odcudzený občiansky preukaz u občanov starších ako 60 rokov veku alebo u držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím,
- o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za stratený alebo odcudzený občiansky preukaz, opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch u občanov starších ako 60 rokov veku alebo u držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.
          Po uplynutí platnosti občianskeho preukazu som povinný požiadať o vydanie nového do 15 dní.V prípade krádeže dokladov musím ohlásiť túto skutočnosť na najbližšom oddelení Policajného zboru.

th 

 

Tu nájdete hlásenia nášho rozhlasu, ktoré ste si naživo nestihli vypočuť

 zmeškané hlásenia

-------------

OnLine kamera