Obec Zlatá Baňa 

21. 01. 2020 |
Meniny má Vincent
Úvod > Pre obyvateľov obce > Ako vybaviť > Ako vybaviť - Výpis/odpis z registra trestov

Ako vybaviť - Výpis/odpis z registra trestov

Výpis/odpis z registra trestov
Z registra trestov môžem za stanovený poplatok získať odpis a výpis popisujúci moje tresty a právoplatné odsúdenia.
Výpis je verejná listina vydaná Generálnou prokuratúrou z registra trestov na písomnú žiadosť osobe, ktorej sa týka a preukazuje, či osoba bola alebo nebola právoplatne odsúdená. Uvádzajú sa v ňom nezahladené odsúdenia v trestnom konaní.
Odpis registra trestov je verejnou listinou. Uvádzajú sa v ňom údaje o každom právoplatnom odsúdení, priebehu výkonu trestu a ochranného opatrenia, aj o odsúdeniach, ktoré boli podľa rozhodnutia súdu alebo na základe zákona zahladené. Od 1. 1. 2008 Generálna prokuratúra SR vydáva odpis registra trestov len na žiadosť zákonom ustanovených oprávnených orgánov alebo oprávnenej osoby uvedených v zákone a len na zákonom ustanovený účel.
Žiadosť o výpis z registra trestov musí obsahovať:
  • meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko (ak došlo k ich zmene) prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka,
  • dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia,
  • štátne občianstvo,
  • pohlavie,
  • meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov (preukazujú sa rodným listom len v prípade pochybností o totožnosti žiadateľa).
Pre overenie správnosti údajov uvedených v žiadosti je potrebné predložiť občiansky preukaz alebo iný doklad preukazujúci totožnosť.
 
Poplatky
  • kolok 3 € za výpis z registra trestov a odpis registra trestov (aj negatívny).
  • 1,50 € za overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov a v žiadosti o odpis registra trestov (tento poplatok platíte len v prípade, že žiadosť podávate v obci, nie na prokuratúre).
  • 3 € za poskytnutie údajov z úschovne dokumentácie registra trestov.
  • 16,50 € za poskytnutie informácie o odsúdení v inom štáte Európskej únie fyzickej osobe.
Žiadosť môžete podať aj na hociktorom matričnom úrade, kde overia správnosť údajov v žiadosti a následne zašlú žiadosti na Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky.

th 

 

Tu nájdete hlásenia nášho rozhlasu, ktoré ste si naživo nestihli vypočuť

 zmeškané hlásenia

-------------

OnLine kamera