Územný plán obce

Územný plán obce Zlatá Baňa

Oznámenie o strategickom dokumente

Územný plán obce – sprievodná správa

Územný plán obce – textová časť

Územný plán obce – záväzná časť

Grafická časť:

N 1_ZB_ S VPS a
N 1_ZB_ S VPS b
N 1_ZB_ S VPS c
N 1_ZB_ S VPS d
N 1_ZB_1
N 1_ZB_2
N 1_ZB_3 a
N 1_ZB_3 b
N 1_ZB_3 c
N 1_ZB_3 d
N 1_ZB_4 a
N 1_ZB_4 b
N 1_ZB_4 c
N 1_ZB_4 d
N 1_ZB_5 a
N 1_ZB_5 b
N 1_ZB_5 c
N 1_ZB_5 d
N 1_ZB_6 a
N 1_ZB_6 b
N 1_ZB_6 c
N 1_ZB_6 d
N 1_ZB_7
N 1_ZB_8
N 1_ZB_9 a
N 1_ZB_9 b
N 1_ZB_9 c
N 1_ZB_9 d
N 1_ZB_legenda 3
N 1_ZB_legenda 4
N 1_ZB_legenda 5
N 1_ZB_legenda 6
N 1_ZB_legenda 9
N 1_ZB_legenda S VPS
N 1_ZB_SZČR


Prijatie uznesenia, ktorým Obec Zlatá Baňa rozhodne vstup obce do procesu územného plánovania v zmysle zákona č.50/1976 Z.z v zmysle § 1 a §2 zákona 50/1976 Z.z.

Rozhodnutie Obce Zlatá Baňa obstarať územnoplánovacie podklady a územnoplánovaciu  dokumentáciu obce v zmysle §2a zákona č. 50/1976 Z.z.

Návrh uznesení:

  1. Obec Zlatá Baňa sa uznáša na obstaraní územného plánu Obce Zlatá Baňa a týmto rozhoduje o vstupe Obce Zlatá Baňa do procesu územného plánovania v zmysle zákona č. 50/1976 Z.z.
  2. Obec Zlatá Baňa poveruje Obecný úrad v Zlatej Bani zabezpečiť obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie výberom odborne spôsobilej osoby na tento úkon.

Schválené uznesenie dňa 25.06.2020 na 13. zasadnutí OZ v Zlatej Bani: Uznesenie č. 71/2020