Územný plán obce

Územný plán obce v pomeroch obce Zlatá Baňa – prvé kroky

Východiská:

 1. Zákon č. 50/1976 Z.z v aktuálne platnom znení
 2. Aktuálne požiadavky občanov Obce Zlatá Baňa
 3. Perspektívne možnosti občanov Zlatej Bane

Ad1.: Zákon v aktuálne platnom znení zavádza povinnosť obcí s počtom obyvateľov nad 2.000 mať spracovaný územný plán. Obev ZB do tejto kategórie obcí nespadá.

Ad2: Deklarovanou požiadavkou časti občanov Obce ZB je požiadavka na orgány obce začať konanie vo veci územného plánu obce

Ad3: Obstaranie a vyhotovenie ÚP Obce ZB (ďalej iba UPZB) je súbor aktivít iniciovaných obcou s predpokladaným výsledkom definovania územia (katastrálneho, intravilánu a extravilánu) obce Zlatá Baňa s výhľadom na jeho efektívne využitie v budúcnosti. Kvalitné vypracovanie komplexnej územnoplánovacej dokumentácie môže byť dôležitým prvkom niekoľkonásobného zhodnotenia osobného majetku (nehnuteľného) občanov aj samotnej obce.

Proces územného plánovania upravuje zákon č.50/1976 Z.z v znení neskorších predpisov (zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku).

Predovšetkým:

 • Definuje, čo územný plán je (§1, ods. 1 a 2)
 • Definuje úlohy a činnosti územného plánovania (§2)
 • Definuje zabezpečenie obstarania územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie obcou
 • Definuje pojem „územný plán obce“ (§11)
 • Definuje obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie (§§16-25)
 • Definuje schvaľovanie územnoplánovacej dokumentácie (§26)
 • Definuje záväznosť územnoplánovacej dokumentácie (§27)
 • Definuje uloženie územnoplánovacej dokumentácie (§28)
 • Definuje aktualizáciu územnoplánovacej dokumentácie (§§ 30-31)

Proces prijatia ÚP od prvotného rozhodnutia (v podmienkach Obce Zlatá Baňa) možno rozdeliť do dvanástich etáp.

Etapy procesu prípravy a realizácie ÚPN podľa ustanovení platného stavebného zákona

1. Návrh na obstaranie ÚPN obce

je predovšetkým vlastným podnetom obce; môže ho však podať aj iný orgán verejnej správy, fyzická alebo právnická osoba. O tom, či treba obstarávať ÚPN obce pri návrhu iných orgánov alebo osôb, rozhodne po preskúmaní obec.

2. Výber odborne spôsobilej osoby na obstarávanie ÚPD

je plne v kompetencii zástupcov obce. Vhodných kandidátov si možno vytipovať z registra odborne spôsobilých osôb vedeného ministerstvom.
Vzhľadom na charakter činnosti odborne spôsobilej osoby a nutnosť jej priebežnej spolupráce s partnermi (obcou a spracovateľom) sa v praxi osvedčil výber kandidáta pochádzajúceho z regiónu, v ktorom sa obec nachádza. Výhodou je jeho poznanie územia, súvislostí územnoplánovacích činností v regióne a vzájomných priestorových vzťahov jednotlivých obcí.

3. Prípravné práce

Táto etapa práce sa má realizovať v spolupráci obce, osoby odborne spôsobilej na obstarávanie a vybraného spracovateľa územného plánu.

Postup:

 • zverejnenie oznámenia o začatí obstarávania ÚPN;
 • zozbieranie ÚPD, územnoplánovacích podkladov a ostatných podkladov a vyhodnotenie ich využiteľnosti;
 • určenie potreby a rozsahu doplnenia územnotechnických podkladov, ktoré treba obstarať, a ich obstaranie; pre ďalší postup prác na ÚPN je nevyhnutné nielen určiť, aké územnotechnické podklady treba zabezpečiť, ale aj ich zabezpečiť a mať ich k dispozícii ešte pred spracovaním zadania ÚPN obce; bez kompletných podkladov sa nedá naplniť nasledujúci bod tejto etapy prác;
 • určenie hlavného účelu a predmetu riešenia ÚPN.

4. Výber spracovateľa

v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Prípravu súťažných podmienok zabezpečí obstarávateľ (obec) a osoba odborne spôsobilá na obstarávanie ÚPD. Výber z ponúk má robiť nezávislá komisia, ktorá bude garantom spravodlivého výberu zhotoviteľa ÚPN obce. Hlavným kritériom výberu nie je najnižšia ponúkaná cena (aj podľa vyjadrenia Úradu pre verejné obstarávanie je forma elektronickej aukcie absolútne nevhodná, ale predovšetkým odborná spôsobilosť kandidátov a kvalita ich doterajšej činnosti v územnom plánovaní. Výber spracovateľa má prebehnúť ešte pred vypracovaním prieskumov a rozborov pre ÚPN obce. Jeho zapojenie do zabezpečovania územnotechnických podkladov a vyhodnotenia ich použitia v ÚPN je významným prínosom pre prípravu zadania ÚPN obce. V tejto etape prác má mať spracovateľ postavenie všestranného odborného konzultanta a spolupracovať na príprave podkladov pre spracovanie zadania.

5. Prieskumy a rozbory

sú dôležitou časťou prípravy tvorby ÚPN. Umožňujú spracovateľom dôkladne sa oboznámiť s katastrálnym územím obce, so spracovanými dokumentmi regionálneho aj miestneho významu, ale aj konzultovať známe rozvojové zámery obce a poznávať názory jej obyvateľov. Zhodnotenie územia v textoch a problémový výkres, v ktorom sú zdokumentované okruhy problémov (najmä strety záujmov) na území, ktoré treba riešiť v ÚPN, je dostatočným podkladom na spracovanie zadania ÚPN obce.

6. Zadanie

Spracovanie zadania zabezpečí obec na základe výsledkov prieskumov a rozborov. Návrh zadania územného plánu obce možno schváliť až po verejnom prerokovaní, vyhodnotení pripomienok a ich zapracovaní a po posúdení krajským stavebným úradom.

7. Koncept

sa vypracúva ako variantné riešenie rozvoja územia obce podľa cieľov a požiadaviek na obsah ÚPN vyplývajúcich zo zadania. Obec návrh konceptu ÚPN prerokuje s verejnosťou, s vyšším územným celkom, s krajským stavebným úradom, s dotknutými orgánmi, s vlastníkmi infraštruktúry a so susednými obcami.

8. Súborné stanovisko obstarávateľa

vypracuje podľa výsledkov prerokovania konceptu ÚPN obce orgán územného plánovania (obstarávateľ ÚPN) prostredníctvom odborne spôsobilej osoby na obstarávanie ÚPD. Súčasťou súborného stanoviska je aj výber optimálneho variantu riešenia ÚPN, ktorý bude spracovaný v návrhu ÚPN.

9. Návrh ÚPN obce

sa vypracuje na základe súborného stanoviska obstarávateľa ako nevariantné riešenie rozvoja obce. Rozpracuje sa variant riešenia vybraný a potvrdený v súbornom stanovisku.

10. Verejné prerokovanie návrhu ÚPN

obce sa uskutoční s verejnosťou, dotknutými obcami (susednými), dotknutým samosprávnym krajom, s dotknutými orgánmi štátnej správy a s dotknutými právnickými osobami. Opätovne sa prerokuje s tými, ktorých pripomienky neboli akceptované – to sa netýka dotknutých orgánov štátnej správy, s ktorými treba návrh ÚPN dohodnúť.

11. Preskúmanie návrhu ÚPN

obce nadriadeným stavebným úradom. Pred predložením návrhu ÚPN obce na schválenie obec predloží návrh ÚPN upravený v súlade s výsledkom prerokovania príslušnému krajskému stavebnému úradu. Ten preskúma, či je obsah návrhu a postup obstarania v súlade s právnymi predpismi a so záväznou časťou ÚPN regiónu a či návrh koordinuje využívanie územia v nadväznosti na širšie územné vzťahy.

12. Schvaľovanie ÚPN obce

Obec schvaľuje ÚPN obce spolu so všeobecne záväzným nariadením obce, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN obce. Schválený ÚPN obce je v určenom rozsahu záväzným alebo smerodajným podkladom na obstaranie územného plánu zóny, na územné rozhodovanie a na vypracovanie dokumentácie stavieb.

V prvom rade je teda postup obce následovný:

1. Rozhodnutie Obce Zlatá Baňa – obstarať územný plán Obce Zlatá Baňa

Prijatie uznesenia, ktorým Obec Zlatá Baňa rozhodne vstup obce do procesu územného plánovania v zmysle zákona č.50/1976 Z.z v zmysle § 1 a §2 zákona 50/1976 Z.z.

 1. Rozhodnutie Obce Zlatá Baňa obstarať územnoplánovacie podklady a územnoplánovaciu  dokumentáciu obce v zmysle §2a zákona č. 50/1976 Z.z.

Návrh uznesení:

 1. Obec Zlatá Baňa sa uznáša na obstaraní územného plánu Obce Zlatá Baňa a týmto rozhoduje o vstupe Obce Zlatá Baňa do procesu územného plánovania v zmysle zákona č. 50/1976 Z.z.
 2. Obec Zlatá Baňa poveruje Obecný úrad v Zlatej Bani zabezpečiť obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie výberom odborne spôsobilej osoby na tento úkon.

Schválené uznesenie dňa 25.06.2020 na 13. zasadnutí OZ v Zlatej Bani: Uznesenie č. 71/2020


Verejná vyhláška o zverejnení oznámenia o začatí obstarávania