VZN

Postup pri prijímaní VZN

V zmysle ustanovení zákona č. 369/2017 Z.z. v znení neskorších predpisov /zákon o obecnom  zriadení/ §6 odsek 3, zverejňuje sa v lehote najmenej 15 dní návrh všeobecne záväzných nariadení obce.

Dňom vyvesenia návrhu začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.


VZN č. 1/2020 – o určení výšky dotácie pre SZUŠ

VZN č. 2/2019 – o určení výšky dotácie pre SZUŠ

VZN č. 1/2019 – zrušené

VZN č. 2/2018 – o určení miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
prílohy na stiahnutie k VZN č. 2/2018:
Čestné prehlásenie k zníženiu alebo odpusteniu poplatku za komunálny odpad
Hlásenie – daň za ubytovanie

VZN č. 1/2018 – o správe a prevádzkovaní pohrebiska

VZN č. 2/2017 – o určení poplatkov za služby poskytované obcou

VZN č. 1/2017 – o poskytovaní dotácií

VZN č. 3/2016 – o organizácii miestneho referenda