Oznámenie o strategickom dokumente

Oznámenie o strategickom dokumente “Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Prešovského kraja na roky 2021-2027”

Návrh tohto strategického dokumentu je zverejnený na internetovej stránke MŽP SR www.enviroportal.sk. Písomné stanoviská k uvedenému oznámeniu môže verejnosť príslušnému orgánu doručiť najneskôr do 15 dní odo dňa, keď bolo zverejnené. Viac informácií v hore priloženom dokumente.