Oznámenie o strategickom dokumente

Strategický dokument „Územný plán obce Zlatá Baňa“ je zverejnený na stránke http://zlatabana.sk/uzemny-plan-obce.

Strategický dokument „Územný plán obce Zlatá Baňa“ v listinnej podobe sa nachádza v kancelárii obce, kde je možné:

  • do oznámenia nahliadnuť
  • robiť si z neho odpisy, výpisy
  • alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie

a to počas stránkových hodín obce zverejnených na dverách do OcÚ ako aj na webovej stránke obce.

Toto oznámenie bude verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 14 dní odo dňa jeho doručenia.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov do 15 dní od dňa, kedy bolo oznámenie zverejnené dotknutou obcou.

Zverejnené dňa: 27.10.2021

Maroš Železník, starosta obce