Vodičský preukaz

Občan a štát

Vodičský preukaz si vybavíte osobne na oddeleniach dokladov poriadkovej polície okresného riaditeľstva Policajného zboru.

Ako postupovať pri vybavovaní vodičského preukazu:

 1. Žiadosť o vyhotovenie vodičského preukazu sa podáva ústnym oznámením držiteľa vodičského oprávnenia na oddelení dokladov poriadkovej polície príslušného okresného riaditeľstva Policajného zboru.
 2. K žiadosti predložíte platný doklad totožnosti a starý vodičský preukaz (ak ste takýto mali). Policajný zbor preverí v evidencii, či máte udelené vodičské oprávnenie.
 3. Po zaplatení správneho poplatku 6,50 eura, vám na oddelení dokladov vytlačia dve žiadosti o vyhotovenie “nového vodičského preukazu”, ktoré potvrdíte podpisom.
 4. Priamo na pracovisku vám vyhotovia čiernobielu fotografiu a zosnímajú váš elektronický podpis.
 5. Oddelenie dokladov vám následne vydá jednu potvrdenú záväznú žiadosť o vyhotovenie nového vodičského preukazu, vráti vám starý vodičský preukaz (ak ste ho predložili) a stanoví termín prevzatia nového vodičského preukazu.

Praktická rada:

Pri podaní žiadosti o vyhotovenie vodičského preukazu môžete poskytnúť oddeleniu dokladov váš telefonický alebo e-mailový kontakt, na ktorý vám bude zaslaná správa o vyhotovení vodičského preukazu. Štádium spracovania vášho dokladu si môžete skontrolovať aj cez webovú stránku ministerstva vnútra: http://www.minv.sk/?stav-spracovania-dokladov.

Ako postupovať pri vybavovaní medzinárodného vodičského preukazu:

 1. Žiadosť o vyhotovenie medzinárodného vodičského preukazu vybavíte na oddelení dokladov poriadkovej polície príslušného okresného riaditeľstva Policajného zboru. Podáva sa samostatne za každý medzinárodný vodičský preukaz.
 2. Žiadosti o vydanie medzinárodného vodičského preukazu sa prijímajú podľa Viedenského dohovoru alebo Ženevského dohovoru ústnym oznámením držiteľa platného vodičského preukazu.
 3. K žiadosti sa predkladá platný doklad totožnosti a platný vodičský preukaz.
 4. Žiadateľ je povinný zaplatiť správny poplatok a predložiť neretušovanú farebnú alebo čiernobielu fotografiu s rozmermi 3,5 cm x 4,5 cm zobrazujúcu podobu tváre držiteľa vodičského preukazu.
 5. Oddelenie dokladov vytlačí dve žiadosti o vyhotovenie “medzinárodného vodičského preukazu” a žiadateľ svojim podpisom potvrdí správnosť údajov.
 6. Oddelenie dokladov vráti žiadateľovi vodičský preukaz a vydá medzinárodný vodičský preukaz.