Cestovný pas

Občan a štát

Cestovný pas vydáva občanovi okresné riaditeľstvo Policajného zboru príslušné podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu občana alebo miesta, kde si občan podá žiadosť o vydanie cestovného pasu. Občan, ktorému má byť cestovný pas vydaný, musí byť pri podaní žiadosti osobne prítomný.

Kto podáva žiadosť?

Za občana mladšieho ako 15 rokov podáva žiadosť o vydanie cestovného pasu jeho zákonný zástupca (rodič) alebo iná fyzická osoba než rodič, ktorej je dieťa zverené do osobnej starostlivosti, pestún, budúci osvojiteľ, ak nie je nad dieťaťom nariadená ústavná starostlivosť, štatutárny orgán zariadenia na výkon ústavnej starostlivosti, poručník alebo opatrovník, ktorý vyhotovený cestovný pas prevezme. Pri žiadosti o vydanie cestovného pasu a rovnako aj pri jeho prevzatí sa táto osoba nemôže dať zastupovať.

Občan mladší ako 18 rokov podáva žiadosť osobne. Až do nadobudnutia spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu (dosiahnutia plnoletosti) musí pripojiť k žiadosti o vydanie cestovného dokladu písomný súhlas zákonného zástupcu, inej fyzickej osoby než rodiča, ktorej je dieťa zverené do osobnej starostlivosti, pestúna, budúceho osvojiteľa, ak nie je nad dieťaťom nariadená ústavná starostlivosť, štatutárneho orgánu zariadenia na výkon ústavnej starostlivosti, poručníka alebo opatrovníka s ich osvedčeným podpisom. Osvedčenie podpisu nie je potrebné, ak rodič (resp. pestún, osvojiteľ, poručník…) vyjadrí svoj súhlas tak, že žiadosť podpíše pri jej podávaní priamo pred orgánom, ktorý cestovný doklad vydáva, alebo zastupiteľským úradom.

Každý občan, ktorému má byť cestovný pas vydaný, musí byť pri podaní žiadosti osobne prítomný. Výnimkou sú občania, ktorí tak nemôžu urobiť pre bezvládnosť. Osobná prítomnosť sa vyžaduje z dôvodu nasnímania podoby tváre a prípadne aj biometrických údajov. Pracovníci oddelenia dokladov nasnímajú najprv podobu tváre a potom odtlačky prstov. Odtlačky prstov sa snímajú až od veku 12 rokov.

Kde sa podáva žiadosť?

Žiadosť o vydanie cestovného pasu sa podáva na okresnom riaditeľstve Policajného zboru, podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu občana, alebo v mieste kde sa zdržiava. Na prechodný pobyt nemusí byť úradne prihlásený. Pri podaní žiadosti o vydanie cestovného pasu sa vyžaduje osobná prítomnosť občana, ktorému má byť cestovný pas vydaný.

Rozpis stránkových dní a stránkových hodín okresných riaditeľstiev PZ nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR.

Občan, ktorý žije v zahraničí môže podať žiadosť o vydanie cestovného pasu aj na príslušnom zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky. Podať žiadosť je možné aj cez elektronickú službu.

Prostredníctvom elektronickej služby Žiadosť o vydanie cestovného pasu v zahraničí je možné odoslať žiadosť o cestovný pas príslušnému zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky, na ktorom si žiadateľ rezervuje stretnutie na vybavenie žiadosti vzhľadom na krajinu, v ktorej sa občan nachádza, elektronicky sa žiadosť zasiela za účelom jej skontrolovania pracovníkom zastupiteľského úradu, prípadného upozornenia na potrebu predloženia ďalších podkladov a určenia termínu na osobné predloženie žiadosti na zastupiteľskom úrade, pri ktorom sa súčasne zosníma podoba tváre, podpis a biometrické údaje žiadateľa, ak je starší ako 12 rokov. Výstupom služby je odovzdanie cestovného pasu občanovi Slovenskej republiky v zahraničí.

Momentálne je táto služba dostupná len pre občanov spadajúcich do konzulárneho obvodu Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Prahe. O postupnom sprístupnení služieb na ostatných zastupiteľských úradoch a generálnych konzulátoch vás budeme priebežne informovať.

Upozornenie

Momentálne je táto služba dostupná len pre občanov spadajúcich do konzulárneho obvodu Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Prahe. O postupnom sprístupnení služby na ostatných zastupiteľských úradoch a generálnych konzulátoch vás budeme priebežne informovať.

Čo k tomu potrebujem?

Pri podaní žiadosti o vydanie cestovného pasu na oddelení dokladov občan predkladá:

  • občiansky preukaz, ak občan nie je držiteľom občianskeho preukazu, predkladá rodný list a osvedčenie alebo potvrdenie o štátnom občianstve SR, ktoré nesmie byť od jeho vydania staršie ako šesť mesiacov,
  • ďalší matričný doklad (napr. sobášny list, rodný list), ak došlo k matričnej udalosti,
  • doklad vydaný Osobitnou matrikou, ak došlo k matričnej udalosti (svadba, narodenie) mimo Slovenskej republiky,
  • skôr vydaný cestovný pas,
  • správny poplatok,
  • nie je potrebné doniesť si fotografiu, podobu tváre (aj elektronický podpis) vám pracovníci dokladov nasnímajú pri podaní žiadosti.

Ako zistím, v akom stave spracovania je moja žiadosť?

O tom, v akom stave spracovania sa nachádza vaša žiadosť, sa môžete jednoducho informovať prostredníctvom internetu na stránke ministerstva vnútra. Zadaním čísla žiadosti do systému, budete informovaní, či je doklad pripravený na odovzdanie. Inou možnosťou je zistenie stavu žiadosti cez sms správu alebo e-mail. V prípade, že chcete využiť túto službu, zadajte príslušný kontaktný údaj už pri podávaní žiadosti o vydanie dokladu. Keď bude doklad pripravený na vydanie, príslušníci oddelenia dokladov vás budú zvoleným spôsobom kontaktovať.