Starosta obce

Maroš Železník

Zlatá Baňa č. 159

kontakt: starosta@zlatabana.sk

051/7798225

0911 607 034

výkon funkcie: od 14. novembra 2016

Starosta obce je najvyšším predstaviteľom obce a jej výkonným orgánom. Funkcia starostu je verejná funkcia.

Mandát starostu vzniká zložením sľubu:

“Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.”

Mandát starostu zaniká zložením sľubu nového starostu.

Starosta obce:

  • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a podpisuje ich uznesenia
  • vykonáva obecnú správu
  • vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce, informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu
  • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu

Starosta je štatutárnym orgánom obce.

Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše. Starosta nemôže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva o voľbe a o odvolaní hlavného kontrolóra obce a uznesenia o konaní miestneho referenda o odvolaní starostu.

Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.

Starosta si prehlbuje vedomosti potrebné na výkon funkcie starostu.

 


Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára (starostu) za rok 2022

Dňa 24.5.2023 sa konalo zasadnutie komisie na ochranu verejného záujmu pri OZ Zlatá Baňa.

Komisia sa zišla v zložení Peter Uhlár, predseda

a

Dominika Zajacová, členka

Komisia sa oboznámila s obsahom obálky odovzdanej verejným funkcionárom obce Zlatá Baňa, jej starostom. Komisia prijala uznesenie v znení:

Komisia na OVZ konštatuje, že verejný funkcionár obce, starosta, pán Maroš Železník splnil povinnosť verejného funkcionára v plnom rozsahu, v akom ho vyžaduje zákon o ochrane verejného záujmu v aktuálne platnom znení. Komisia poveruje Obecný úrad v Zlatej Bani k zverejneniu oznámení funkcií a majetkových pomerov na webe obce Zlatá Baňa v rozsahu určenom týmto zákonom.