Infozákon

Obec Zlatá Baňa – zverejňuje následovné informácie:

Spôsob zriadenia Obce Zlatá Baňa, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry
(§ 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
a) Spôsob zriadenia Obce Zlatá Baňa
Obec Zlatá Baňa bola zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
b) Právomoci a kompetencie Obce Zlatá Baňa
Kompetencie Obce Zlatá Baňa sú dané:
– Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 – 71)
– zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
– platnou právnou úpravou Slovenskej republiky
– všeobecne záväznými nariadeniami obce vydávanými vo veciach územnej samosprávy a vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy

Orgánmi obce Zlatá Baňa sú:

– starosta obce
– obecné zastupiteľstvo

————————————————————————————————

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov (zákon o slobode informácií) upravuje podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu k informáciám.

Informácie v zmysle Zákona o slobode informácií sa poskytujú dvoma spôsobmi:

a) zverejnením

Podľa §4 ods. 3 zákona o slobode informácií :

„ Zverejnenou informáciou je informácia, ktorú môže každý opakovane vyhľadávať a získavať, najmä informácia publikovaná v tlači alebo vydaná na inom hmotnom nosiči dát umožňujúcom zápis a uchovanie informácie, alebo vystavená na úradnej tabuli s možnosťou voľného prístupu, alebo sprístupnená pomocou zariadenia umožňujúceho hromadný prístup, alebo umiestnená vo verejnej knižnici.“

b) sprístupnením na základe žiadosti

Žiadosť o sprístupnenie informácií možno podať písomne, ústne, elektronickou poštou následovne:

a) písomne ako poštovú zásielku na adresu Obecného úradu v Zlatej Bani
b) písomne osobným doručením do podateľne Obecného úradu
c) ústne u starostu obce Zlatá Baňa
d) elektronickou poštou na adresu: podatelna@zlatabana.sk

Žiadosť musí obsahovať:
a) komu je určená,
b) meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresu pobytu alebo sídlo,
c) ktorých informácií sa žiadosť týka,
d) aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje,
e) musí byť datovaná a pri písomnej žiadosti podpísaná žiadateľom.

 

Infozákon – úplné znenie
Vzor žiadosti o informácie
Smernica starostu k zverejňovaniu podľa infozákona