Žiadosti a tlačivá

Stavebné činnosti

Žiadosť o určenie (zmenu, zrušenie) súpisného čísla – na stiahnutie

Ohlásenie drobnej stavby (vybavuje obec) – na stiahnutie

Ohlásenie drobnej stavby (vybavuje mesto) – na stiahnutie

Ohlásenie drobnej stavby – el. prípojka – na stiahnutie

Vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti – na stiahnutie

Vyjadrenie suseda k ohláseniu drobnej stavby – na stiahnutie

Žiadosť o povolenie na zmenu užívania stavby – na stiahnutie

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia a povolenia na zmenu stavby pred dokončením – na stiahnutie

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby – na stiahnutie

Kolaudačné rozhodnutie – na stiahnutie

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby – na stiahnutie

Ohlásenie stavebných úprav – udržiavacích prác – na stiahnutie

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby – na stiahnutie

 

Dane a poplatky

Priznanie k dani z nehnuteľností, daň za psa,… – na stiahnutie

Čestné prehlásenie k zníženiu alebo odpusteniu poplatku za komunálny odpad – na stiahnutie

Evidenčný list psa – na stiahnutie

Žiadosť o odhlásenie psa z evidencie – na stiahnutie

 

Doprava, energetika, životné prostredie

Žiadosť o záväzné stanovisko_vydanie rozhodnutia k malému zdroju znečisťovania ovzdušia (MZZO) – na stiahnutie

 

Osvedčovanie podpisov

Plnomocenstvo – na stiahnutie

Čestné vyhlásenie – na stiahnutie

 

Podnikanie

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k začatiu podnikateľskej činnosti – na stiahnutie

Žiadosť o registráciu samostatne hospodáriaceho roľníka – na stiahnutie

Žiadosť samostatne hospodáriaceho roľníka (zmena) – na stiahnutie

Žiadosť o registráciu chovu – na stiahnutie

 

Škola

Žiadosť o príspevok na dieťa, ktoré navštevuje MŠ – na stiahnutie

Vzor potvrdenia o dochádzke MŠ – na stiahnutie

 

Ostatné

Žiadosť o informácie – infozákon – na stiahnutie