Zástupca starostu

Poverenie na zastupovanie starostu obce Zlatá Baňa

Zástupca starostu obce:

Ing. Ján Demčák

e-mail: obec@zlatabana.sk

Poverenie na zastupovanie starostu

Určenie výšky platu zástupcu starostu 

V zmysle novely č. 5/2019 zákona č. 369/1990 Z. z. o Obecnom zriadení, účinnej od 1.2.2019, sa dopĺňa v ustanovení §25 článok ods. 7, ktorý ustanovuje povinnosť obce zverejniť plat zástupcu starostu do 30 dní od jeho určenia starostom.

Zastupovanie starostu

Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu. Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu; ak sú poverení zastupovaním dvaja zástupcovia starostu, plnia tieto úlohy v poradí, v ktorom boli poverení za zástupcov starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.