Zmluvy 2016

Presnet – zmluva o poskytovaní KS
Ignite sro – zmluva o poskytovaní služieb v rámci VO
DataCentrum – dodatok k Zmluve o zapojení do Informačného systému Dátové centrum obcí a miest
Prima banka Slovensko – dodatok k Zmluve o vydaní a používaní platobnej karty/Žiadosť o zmenu na platobnej karte/zrušenie platobnej karty
Prima banka Slovensko – Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty
Prima banka Slovensko – zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva
Slovak Telekom a.s. – dohoda o zmene Zmluvy o poskytovaní verejných služieb – výmena SIM
Marek Pulik – Kováč – zmluva o poskytnutí služieb zimnej údržby miestnych komunikácií
Lesy SR – Kúpna zmluva č. 5681/2016 – časť 1
Lesy SR – Kúpna zmluva č. 5681/2016 – časť 2
Lumius Slovakia, s.r.o. – dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny
Peter Farkaš, advokátska kancelária spol. s r.o. – Zmluva o poskytovaní právnych služieb
ÚPSVaR v Prešove – Dohoda č. 16/37/010/117 – o pomoci v hmotnej núdzi
Slovak Telekom a.s. – Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Prima banka Slovensko – Dodatok k zmluve o vydaní a používaní platobnej karty
Prima banka Slovensko – Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty
Prima banka Slovensko – Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva
Union zdravotná poisťovňa – Zmluva č. P-0032103800 o využívaní elektronických služieb
Sociálna poisťovňa – Dohoda o používaní elektronických služieb
ATH – PO, s.r.o. – Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve
ATH – PO, s.r.o. – Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb
ATH – PO, s.r.o. – Zmluva o poskytovaní služieb
ATH – PO, s.r.o. – Mandátna zmluva
Rímskokatolícka cirkev Arcibiskupstvo Košice – Zmluva – poskytnutie dotácie z rozpočtu pre CVČ
ENVI-PAK a.s. – Zmluva VKE0720201530A
Bc. Floreková Ružena – Zámenná zmluva
ÚPSVaR v Prešove – Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. – Zmluva o elektronickej komunikácií a poskytovaní iných elektronických služieb – časť 1
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. – Zmluva o elektronickej komunikácií a poskytovaní iných elektronických služieb – časť 2
Komunálna poisťovňa, a.s. – Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
Komunálna poisťovňa, a.s. – Úrazové poistenie poberateľov dávky v hmotnej núdzi
ENVI-PAK a.s. – Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
DataCentrum – Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest – časť 1
DataCentrum – Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest – časť 2
Mesto Prešov – Dodatok č. 2 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu
Združenie obcí Ekotorysa – dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení separovaného zberu komunálnych odpadov uzavretej dňa 1.1.2014