Príspevok pre rodičov detí navštevujúcich MŠ

Žiadosť o výplatu príspevku rodičom školopovinných detí

V zmysle uznesenia č.184/2017 Obecné zastupiteľstvo Obce Zlatá Baňa na svojom 37. zasadnutí, schválilo poskytnutie finančného príspevku pre rodičov detí, ktoré navštevovali predškolské zariadenie v uplynulom školskom roku.

Podmienky na poskytnutie plnenia nájdete v nižšie uvedenom uznesení

Uznesenie č.184/2017

Stiahnite si a vyplňte toto tlačivo, ktoré je dostupné aj v kancelárii obecného úradu. Vyplnené tlačivo v papierovej forme doručte v termíne uvedenom v uznesení na obecný úrad do podateľne, vrátane potvrdení o návšteve dieťaťa alebo detí v predškolskom zariadení, alebo ho zašlite v elektronickej forme na adresu obec@zlatabana.sk, pričom si žiadosť zašifrujte vhodným spôsobom, vzhľadom na citlivosť osobných údajov uvedených v žiadosti, šifru potom zašlite znova na tú istú e-mailovú adresu osobitným e-mailom, teda nie spolu so žiadosťou. Nezabudnite odoslať aj naskenované potvrdenia o návšteve detí v predškolskom zariadení.


Tlačivá na stiahnutie:

Žiadosť o príspevok na dieťa – na stiahnutie

Potvrdenie materskej školy (vzor) – na stiahnutie