Územný plán obce

Nakoľko bol zrušený pôvodný Územný plán obce Zlatá Baňa Štátnou ochranou prírody v Prešove, zverejňujeme nový územný plán obce Zlatá Baňa.

Územný plán obce Zlatá Baňa – oznámenie dotknutým obciam – na stiahnutie

Územný plán obce Zlatá Baňa

Územný plán obce Zlatá Baňa – návrh

Územný plán obce Zlatá Baňa – návrh záväzná časť

Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov na nepoľnohospodárske účely

Správa o hodnotení vplyvu územnoplánovacej dokumentácie obce Zlatá Baňa na životné prostredie

Grafická časť:

N_ZB_VC9 legenda
N_ZB_VC9 a
N_ZB_VC9 b
N_ZB_VC9 c
N_ZB_VC9 d
N_ZB_SchVPS a
N_ZB_SchVPS b
N_ZB_SchVPS c
N_ZB_SchVPS d
N_ZB_SchVPS legenda
N_ZB_SchZČ
N_ZB_VC1
N_ZB_VC2
N_ZB_VC3 a
N_ZB_VC3 b
N_ZB_VC3 c
N_ZB_VC3 d
N_ZB_VC3 legenda
N_ZB_VC4 legenda
N_ZB_VC4 a
N_ZB_VC4 b
N_ZB_VC4 c
N_ZB_VC4 d
N_ZB_VC5 legenda
N_ZB_VC5 a
N_ZB_VC5 b
N_ZB_VC5 c
N_ZB_VC5 d
N_ZB_VC6 legenda
N_ZB_VC6 a
N_ZB_VC6 b
N_ZB_VC6 c
N_ZB_VC6 d
NAVRH_UPNO_ZLATA_BANA_VC8
UPN_O_ZLATA_BANA_VC7_NAVRH


Prijatie uznesenia, ktorým Obec Zlatá Baňa rozhodne vstup obce do procesu územného plánovania v zmysle zákona č.50/1976 Z.z v zmysle § 1 a §2 zákona 50/1976 Z.z.

Rozhodnutie Obce Zlatá Baňa obstarať územnoplánovacie podklady a územnoplánovaciu  dokumentáciu obce v zmysle §2a zákona č. 50/1976 Z.z.

Návrh uznesení:

  1. Obec Zlatá Baňa sa uznáša na obstaraní územného plánu Obce Zlatá Baňa a týmto rozhoduje o vstupe Obce Zlatá Baňa do procesu územného plánovania v zmysle zákona č. 50/1976 Z.z.
  2. Obec Zlatá Baňa poveruje Obecný úrad v Zlatej Bani zabezpečiť obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie výberom odborne spôsobilej osoby na tento úkon.

Schválené uznesenie dňa 25.06.2020 na 13. zasadnutí OZ v Zlatej Bani: Uznesenie č. 71/2020