Chov ošípaných

Chovatelia, ktorý zatiaľ nie sú registrovaní v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat sa môžu bez postihu zaregistrovať v termíne do 23.10.2020. Po tomto termíne bude vo vybraných obciach na celom území Slovenska vykonaná kontrola registrácie ošípaných s následným udeľovaním sankcií.

Identifikácia a registrácia chovov ošípaných všetkých chovov ošípaných vrátane záhumienkových chovov je jedným z kľúčových elementov pokiaľ ide o prevenciu, monitorovanie a zdolávanie afrického moru ošípaných.

Povinnosť registrácie je pre všetkých chovateľov ošípaných – teda aj u záhumienkových chovov – pokiaľ si občania chovajú čo i len 1 ošípanú. Pre chovateľov, ktorí nie sú doteraz registrovaní a chovajú len jednu ošípanú existuje zjednodušený postup pri ktorom sa chovateľ môže zaregistrovať sám vypísaním tlačiva REGISTRÁCIA CHOVU S JEDNOU OŠÍPANOU NA DOMÁCU SPOTREBU a jeho zaslaním Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat – ÚPZ Žilina, Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina. Registrácia je bezplatná a postup tejto registrácie chovov je uvedený aj na stránke ŠVPS SR https://www.svps.sk/zvierata/Reg RCH 2019.asp

Chovatelia, ktorí chovajú hovädzí dobytok, ovce, kozy, kone, včely (už od 1 kusa) a viac ako 1 kus ošípanej sú povinní mať zaregistrovanú farmu a všetky zvieratá na farme musia byť nahlásené do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat – ÚPZ Žilina. V tomto prípade je potrebné vyplniť „Žiadosť o registráciu chovu hospodárskych zvierata registračné tlačivo ,,REGISTRÁCIA CHOVU. K tlačivám priložiť potrebné prílohy doklad preukazujúci oprávnenie užívať pozemok a stavbu, na ktorom má byť zriadený chov hospodárskych zvierat. Môže to byť vlastný pozemok, vtedy stačí priložiť číslo pozemku, alebo v prípade prenájmu pozemku to môže byť súhlas vlastníka s užívaním nehnuteľnosti na chov zvierat. Pozor treba brať do úvahy aj podmienky na chov zvierat uvedené vo všeobecne záväznom nariadení obce. Obce si môžu stanoviť pravidlá na chov zvierat na území obce. S týmito dokumentami a prílohami je potrebné navštíviť Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Prešov, Levočská 112, 080 01 Prešov (výpadovka smerom na Poprad oproti čerpacej stanici Shell), ktorá následne vykoná kontrolu na mieste a ak chov spĺňa požiadavky RVPS potvrdí registračné tlačivo a zašle registráciu do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat. Aj táto registrácia je bezplatná a slúži výhradne pre veterinárne potreby.


Tlačivá na stiahnutie:

Žiadosť o registráciu chovu hospodárskych zvierat

Registrácia chovu – Farmy HZ

Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu