Obecný úrad

Stránkové hodiny OcÚ Zlatá Baňa

Starosta obce

Maroš Železník
Mobil: 0911 607 034
Domov: 051 779 85 80
e-mail: starosta@zlatabana.sk

 

Zástupca starostu obce

Ing. Ján Demčák
e-mail: obec@zlatabana.sk

 

Administratívny pracovník

Iveta Hirkalová
Telefón: 051/ 779 82 25
email: podatelna@zlatabana.sk

 

Obecný úrad

Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.

Obecný úrad najmä:

  • zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce
  • zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva obecnej rady a komisií
  • vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce
  • vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce

Prácu obecného úradu riadi starosta.

Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný poriadok obecného úradu.