Opatrovateľská služba

Poskytovanie opatrovateľskej služby

 1. Opatrovateľská služba sa poskytuje ako terénna sociálna služba na území Obce Zlatá Baňa fyzickej osobe, ktorá:
  – má trvalý pobyt na území Obce Zlatá Baňa
  – je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II a zároveň
  – je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách.
 2. Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe
  – ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba
  – ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok za opatrovanie podľa osobitného predpisu, ak zákon o sociálnych službách neustanovuje inak,
  – ktorej sa poskytuje peňažný príspevok za osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu,
  – ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou.

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Zlatá Baňa č. 1/2022 o opatrovateľskej službe – na stiahnutie

Ekonomicky oprávnené náklady opatrovateľskej služby za rok 2022 – na stiahnutie