VZN

Postup pri prijímaní VZN

V zmysle ustanovení zákona č. 369/2017 Z.z. v znení neskorších predpisov /zákon o obecnom  zriadení/ §6 odsek 3, zverejňuje sa v lehote najmenej 15 dní návrh všeobecne záväzných nariadení obce.

Dňom vyvesenia návrhu začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.


 

VZN č. 2/2023 – o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

prílohy k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:
Čestné prehlásenie – na stiahnutie
Oznam k čestnému prehláseniu – na stiahnutie

VZN č. 1/2023 – o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Zlatá Baňa – na stiahnutie


VZN č. 2/2022 – o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd

VZN č. 1/2022 – o opatrovateľskej službe


VZN č. 1/2020 – o určení výšky dotácie pre SZUŠ


VZN č. 1/2018 – o správe a prevádzkovaní pohrebiska


VZN č. 2/2017 – o určení poplatkov za služby poskytované obcou
Sadzobník poplatkov – aktualizovaný na 3. zasadnutí OZ dňa 30.03.2023


VZN č. 1/2017 – o poskytovaní dotácií


VZN č. 3/2016 – o organizácii miestneho referenda