Komisie obecného zastupitelstva

Obecné zastupiteľstvo zvolilo v tomto volebnom období tieto komisie OZ

Komisia na ochranu verejného záujmu  /zriadená v zmysle ústavného zákona č.357/2004 Z.z./

Zloženie:
predseda: Uhlár Peter
členovia: Sarnecká Mária, Zajacová Dominika

Komisie

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.