Obec Zlatá Baňa 

19. 04. 2019 |
Meniny má Jela
Úvod

Velká noc 2019

velka noc zlata bana-1

Návrh VZN

Návrh VZN o určení výšky dotácie pre ZUŠ 

Postup pri prijímaní VZN

V zmysle ustanovení zákona č. 369/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov /zákon o obecnom  zriadení/ §6 odsek 3, zverejňuje sa v lehote najmenej 15 dní návrh všeobecne záväzných nariadení obce.

Dňom vyvesenia návrhu začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

ZŠ Lesnícka Prešov, Solivar - deň otvorených dverí a zápis do prvého ročníka

Celý článok

Voľby prezidenta SR 2019

Odpis zápisnice z 2. kola volieb prezidenta SR

Odpis zápisnice z 1. kola volieb prezidenta SR

Kandidátska listina pre voľby prezidenta Slovenskej republiky

http://www.zlatabana.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=438&Itemid=95

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

                   Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Vydávanie hlasovacích preukazov pre Voľby prezidenta SR 2019

Obecný úrad v Zlatej Bani oznamuje voličom, ktorí v deň konania volieb nebudú v mieste trvalého bydliska a teda nebudú môcť voliť v okrsku, v ktorom sú zapísaní v zozname voličov, že majú možnosť požiadať o vydanie voličského preukazu, s ktorým bude možné voliť v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

O hlasovací preukaz môže volič požiadať: 

  • osobne
    Hlasovacie preukazy sa vydávajú v kancelárii  obecného úradu počas úradných hodín.
  • v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 25. 2. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 11. 3. 2019),
  • elektronicky tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 25. 2. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 11. 3. 2019). Elektronická adresa pre zaslanie žiadosti je obec Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
  • prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom
    Pre vydanie hlasovacieho preukazu splnomocnenej osobe je nutné priniesť vyplnenú a podpísanú žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu.
    Hlasovacie preukazy sa vydávajú v kancelárii obecného úradu počas úradných hodín.

Obec vydá voličovi hlasovací preukaz len na ten deň konania volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktorý volič  uviedol vo svojej žiadosti. Volič môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu na prvé i druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky súčasne. Táto požiadavka musí byť zo žiadosti voliča zrejmá.

 

Upozornenie štátnej veterinárnej a potravinovej správy

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu.

Kliknutím na tento text Základné informácie si prečítajte dôležité informácie

Registrácia chovu ošípaných

Predaj ošípaných

16c58a21da86524106ac3e238dc11e89-0

16c58a21da86524106ac3e238dc11e89-1

16c58a21da86524106ac3e238dc11e89-2

16c58a21da86524106ac3e238dc11e89-3

 

 

Ako správne narábať s odpadom?

 

2018-plagat plastvkmkov OVFzc 1522146495-page-001

Celý článok

Nový cestovný poriadok SAD Prešov

 

 

SAD-page-001

SAD-page-002

 

Malé ihrisko

Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Baňa na svojom 40. zasadaní konanom dňa 6. apríla 2018 schválilo zámer na vybudovanie malého certifikovaného detského ihriska s odpočinkovou zónou pre rodičov. Obec zastúpená starostom, pánom Marošom Železníkom po verejnom obstrávaní vysúťažila dodávateľa jednotlivých komponentov a osadenie ihriska.

 

 

 

komplet

Celý článok

OnLine kamera

On Line kamera Obec Zlatá Baňa

 Aktuálny stav:

Celý článok

th 

 

Tu nájdete hlásenia nášho rozhlasu, ktoré ste si naživo nestihli vypočuť

 zmeškané hlásenia

-------------

OnLine kamera