Voľba hlavného kontrolóra

Obec Zlatá Baňa
v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.
v znení neskorších zmien a doplnkov vyhlasuje

VOĽBY
hlavného kontrolóra obce Zlatá Baňa

Obecné zastupiteľstvo Obce Zlatá Baňa určilo na 21. zasadnutí OZ dňa 29.06.2022 Uznesením č. 130/2022
deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Zlatá Baňa na 17.08.2022 s nástupom do funkcie od 25.08.2022

 

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra (úväzok 0,25 týždenne) musí spĺňať:

 1. Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra: 

 • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

2. Zákonná požiadavka na výkon funkcie hlavného kontrolóra:

 • občianska a morálna bezúhonnosť 

3. Ďalšie predpoklady, ktoré budú výhodou pre uchádzača /nie sú podmienkou pre účasť vo voľbe/

 • znalosť: zákona o účtovníctve, zákona o rozpočtových pravidlách, zákona o výkone práce vo verejnom záujme, zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite, zákona o obecnom zriadení, zákona o majetku obcí, zákona o sťažnostiach, zákonníka práce
 • užívateľské ovládanie počítač
 • výhodou je 5 ročná prax v kontrolnej činnosti, alebo vo verejnej správe v oblasti ekonomickej, právnickej alebo technickej, znalosť podvojného účtovníctva

4. Náležitosti prihlášky:

 • osobné údaje kandidáta (meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktný údaj – telefón, e-mail),
 • písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účely vykonania voľby hlavného kontrolóra,
 • riadne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a kópie o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov,
 • profesijný životopis,
 • čestné prehlásenie o odbornej praxi,
 • čestné prehlásenie, že kandidát nemá záväzky voči zdravotným poisťovniam, sociálnej poisťovni, daňovému úradu a obci,
 • čestné vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • poskytnutie údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. (Výpis z registra trestov si vyžiada Obec Zlatá Baňa).

5. Spôsob doručenia prihlášky:

 • kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra obce Zlatá Baňa odovzdajú osobne do podateľne obecného úradu alebo zašlú poštou svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra Obce Zlatá Baňa – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Obec Zlatá Baňa, Obecný úrad Zlatá Baňa 71, 082 52 Kokošovce.
 • uzávierka prihlášok je dňa 02.08.2022 /t. j. utorok/ do 12.00 hod.

Ďalšie podmienky voľby :

 • uchádzač, ktorý splní kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie a včas odovzdá prihlášku so všetkými náležitosťami, bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra v súlade s ustanovením § 18 a zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.,
 • každý kandidát má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na vystúpenie pred poslancami obecného zastupiteľstva v rozsahu maximálne 10 minút,
 • posúdenie podaných prihlášok ( otváranie obálok, kontrola dodržania zákonných podmienok prihlášky ) zabezpečí organizačne a technicky Obecný úrad, určí zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce, ktorí spĺňajú určené požiadavky, zabezpečí pozvánky na voľbu hlavného kontrolóra,
 • na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali  v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov.
  V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční aj v prípade doručenia jednej prihlášky.
 • Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov Obecného zastupiteľstva v Zlatej Bani na zasadnutí Obecného zastupiteľstva.

V Zlatej Bani, dňa 06.07.2022.

                                                                                               Maroš Železník
starosta obce

Predpoklady, spôsob vykonania voľby a ďalšie dôležité informácie o výberovom konaní sa dozviete aj na úradnej tabuli obce Zlatá Baňa.