Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete

Účelom tohto projektu je pomoc všetkým, ktorí sa domnievajú, že sa stali obeťou trestného činu. Preto  sú v každom krajskom meste zriadené tzv. Informačné kancelárie pre obete. Pre ľahšiu dostupnosť boli za ich sídla zvolené Klientske centrá v budovách Okresných úradov.

Adresa Informačnej kancelárie pre obete v Prešove:

Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
kancelária č. 02, prízemie
budova Okresného úradu (tzv. Biely dom)

Akú formu pomoci klientom poskytneme?

  • základné vypočutie problému
  • ak má problém presah do trestno-právnej roviny zabezpečíme:

–    právnu podporu a usmernenie v základnom rozsahu
–    psychologické poradenstvo (napr. v prípade prežitej traumy súvisiacej s postavením obete trestného činu)
–    poradenstvo v oblasti sociálnej práce

Túto pomoc našim klientom realizujú externí odborníci, odmeňovaní z prostriedkov projektu, preto je poskytovaná BEZPLATNE.

Ako nás môžu klienti kontaktovať?

Súčasťou našej činnosti sú aj preventívne aktivity zamerané predovšetkým na cieľové skupiny stredoškolskej mládeže (prevencia obchodovania s ľuďmi, resp. extrémizmu) a seniorov (ako sa nenechať oklamať podvodníkmi). Tieto preventívne aktivity realizujeme bezplatne. V prípade záujmu o ich organizovanie vo Vašej obci nás neváhajte kontaktovať.

Bližšie detaily môžete nájsť v propagačných materiáloch v galérii.

Ako už bolo uvedené, služby v rámci projektu sú určené širokej verejnosti, teda každému z občanov Vašej obce, ktorý by sa dostal do nezávideniahodnej situácie obete trestného činu.

Preto je dôležité širokú verejnosť  o tom informovať.

Tu je niekoľko spôsobov, ktoré zvolili doposiaľ niektoré z nami oslovených samospráv:

  • zverejnenie na webovom sídle obce a/alebo na profiloch obce v rámci sociálnych sietí (Facebook, Instagram a pod.),
  • zverejnenie na vývesnej tabuli obce,
  • zverejnenie na výveske v kostole v spolupráci s predstaviteľom cirkvi pôsobiacej vo Vašej obci (má výrazný dopad hlavne na seniorov),
  • zverejnenie v obecných printových médiách,
  • vyhlásenie informácie v obecnom rozhlase,
  • využitie terénnych sociálnych pracovníkov, terénnych pracovníkov, resp. zamestnancov zabezpečujúcich činnosť miestnej poriadkovej služby (ak vo Vašej obci pôsobia) na distribúciu týchto informácií.

OSOBITNÉ PREVENTÍVNE INFORMÁCIE URČENÉ PRE OBČANOV SÚVISIACE SO ŠÍRENÍM NÁKAZY VÍRUSOM COVID-19 !!!!!!!!

V súvislosti s aktuálnou situáciou spojenou so šírením vírusu COVID-19, poznajúc praktiky podvodníkov, ktorí sa pri vymýšľaní spôsobov akým oklamať poctivých ľudí (predovšetkým dôverčivejších spoluobčanov z radov našich seniorov) vždy vedia prispôsobiť novej situácii, sme pripravili informačné letáčiky (v prílohe s názvom COVID-19) s radami určenými (nielen) pre seniorov, ako sa zachovať v takýchto situáciách.

Prosíme Vás o jeho distribúciu občanom Vašej obce (predovšetkým tým starším) – nami doteraz oslovené samosprávy využili predovšetkým priamu (osobnú) formu distribúcie spolu s distribúciou rúšok alebo obedov pre seniorov, prípadne prečítanie v obecnom rozhlase. Spoločným úsilím tak môžeme predísť situáciám, keď sa podvodníci obohatia na úkor občanov Vašej obce.

Po skončení súčasnej neľahkej situácie spojenej s mnohými obmedzeniami sa veľmi radi s Vami stretneme vo Vašej obci. V prípade služobnej cesty v Prešove neváhajte a navštívte nás v našej kancelárii. Tešíme sa na skoré stretnutie s Vami.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Za team Informačnej kancelárie pre obete

PhDr. Mário Bartko

Asistent koordinátora Prešov
Oddelenie koordinácie a programov prevencie kriminality
Odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR

Operačný program Efektívna verejná správa
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Drieňová 22, 812 82 Bratislava

—————————————————

Informačná kancelária pre obete Prešov
Okresný úrad Prešov
Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
Prízemie, kancelária číslo 02
tel:       +421 51 7082 458
mobil:  +421 908 798 306
mail:     mario.bartko@minv.sk
url:       http://www.minv.sk/?odbor-prevencie-kriminality

Desatoro pre moje bezpečie