Aktuálne informácie k dani z nehnuteľností

Kedy podať priznanie k dani z nehnuteľností?

Najneskôr do 31. januára 2022 je potrebné podať priznanie k dani z nehnuteľností (DzN) a to v prípade, ak ste ešte priznanie k dani z nehnuteľností nepodávali a v roku 2021 ste nehnuteľnosť

  • kúpili
  • predali
  • stali ste sa nájomcom
  • nehnuteľnosť ste nadobudli iným spôsobom.

Priznanie k DzN je typom miestnej dane, to znamená, že ho musí občan podať na úrade v obci, v ktorej sa nadobudnutá či predaná nehnuteľnosť nachádza.

Pre podanie priznania k dani je kľúčový dátum zapísania v katastri. Za zmenu vlastníctva nehnuteľnosti v roku 2021 sa považuje zapísanie v katastri nehnuteľností k 1.1.2022. Zmena sa týka nadobudnutia nehnuteľnosti, ale aj jej predaja.

Priznanie k DzN môže mať aj formu oznámenia zmeny v daňovej povinnosti (tzv. čiastkové priznanie). Daňovník je povinný podať ho tiež najneskôr do 31.1.2022 a to v prípade, ak

  • daňovník nadobudne ďalšiu nehnuteľnosť kúpou alebo nájomnou zmluvou
  • pri zmene výmery alebo stavu pozemku
  • zmena účelu využitia nehnuteľnosti
  • daňovník predá nehnuteľnosť či ukončí nájomnú zmluvu, daňová povinnosť mu tým zaniká (daňová povinnosť pre rok 2021 zaniká k dátumu 31.12.2021)

Nezabudnite! Priznanie k dani alebo oznámenie zmien je daňovník povinný nahlásiť obci, v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza najneskôr 31.1.2022!

 


Tlačivá na stiahnutie (nezabudnite na podanie do 31.1.2022):

Priznanie k DzN – editovateľné .pdf
Čestné prehlásenie k úľave 2022 – editovateľné – docx
Žiadosť o odhlásenie psa z evidencie 2022 – editovateľné – docx