Žiadosť o zníženie poplatku za odpad

V zmysle platného VZN  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Zlatá Baňa Vám oznamujeme, že pri žiadosti o zníženie poplatku za odpad je potrebné doložiť doklad preukazujúci dôvod zníženia poplatku.

Takýmto dokladom môže byť:

  • Potvrdenie alebo iný doklad o existencii pracovnoprávneho vzťahu s určením miesta výkonu zamestnania na území SR mimo obce, v prípade miesta výkonu na území Prešovského alebo Košického samosprávneho kraja aj doklad o ubytovaní
  • Potvrdenie o štúdiu mimo obce. V prípade študentov študujúcich na území Prešovského alebo Košického samosprávneho kraja aj doklad o ubytovaní
  • Potvrdenie o umiestnení v zariadeniach sociálnych služieb

Potvrdenia musia byť vystavené v januári  2024.

Žiadosti s potvrdením je potrebné doručiť na OcÚ v Zlatej Bani alebo elektronicky na adresu obce „podatelna@zlatabana.sk“ do 31. januára 2024.

Na doklady predložené po uvedenom termíne obec nebude prihliadať.

Čestné prehlásenie – na stiahnutie