Upozornenie na voľný pohyb psov v obci

Na základe opakujúcich sa sťažností od občanov na voľný pohyb psov v našej obci, žiadame majiteľov a držiteľov psov, aby si zabezpečili psov vo svojich príbytkoch a neumožnili im voľný pohyb v obci.

V zmysle § 7, ods. 1, písm. f) zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov ide o priestupok, ktorého sa dopustí držiteľ psa, ak nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených.
Za uvedený priestupok je možné uložiť pokutu do výšky 165,00 EUR.

Preto Vás, majiteľov a držiteľov psov, žiadame o riadne zabezpečenie svojich psov vo svojich príbytkoch !

Maroš Železník
starosta obce